تاریخ: ۰۲-۱۴-۱۳۹۷
در محضر [ مجموعه آسمان حسین (ع) ] در محضر اثر استاد عبدالحمید قدیریان مجموعه آسمان حسین (ع) . حامی [ مجموعه آسمان حسین (ع) ] حامی اثر استاد عبدالحمید قدیریان مجموعه آسمان حسین (ع) . کوچکترین سرباز [ مجموعه آسمان حسین (ع) ] کوچکترین سرباز اثر استاد عبدالحمید قدیریان مجموعه آسمان حسین (ع) . وا اما [ مجموعه آسمان حسین (ع) ] وا اما اثر استاد عبدالحمید قدیریان مجموعه آسمان حسین (ع) . به سوی حرم [ مجموعه آسمان حسین (ع) ] به سوی حرم اثر استاد عبدالحمید قدیریان…
بیشتر